Algemene voorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

van 

Connect-parts BV

Gevestigd en kantoorhoudende te Alblasserdam.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 07 december 2004 onder nummer 24368568

Samengesteld door Connect-parts BV te Alblasserdam.


Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.


ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst

    door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons over-

    eengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon , die

    met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te

    sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)

    en erfgenamen. 

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in

    de strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen

    tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 

4. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht

    wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot

    de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de

    verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden. 

 

AANBIEDINGEN 

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uit-

    drukkelijk anders is vermeld. 

2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen,

    blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden

    teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan

    derden ter inzage gegeven worden. 

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot

    acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in

    elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. 

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te

    weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

OVEREENKOMST 

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat

    wij een opdracht mondeling of schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben beves-

    tigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht

    de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk

    schriftelijk geprotesteerd heeft. 

2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden, zijnde alle werknemers en mede-

    werkers zonder procuratie, binden ons niet voor zover deze niet door ons schriftelijk is

    bevestigd. 

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien

    deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt

    verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, be-

    houdens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum. 

5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de

    wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de

    geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te pres-

     teren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige

    verplichtingen voldaan zal worden. 

7. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste

    uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering

    van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij

    zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

8. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke

    nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

PRIJZEN 

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 

    - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, 

    - exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, 

    - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, 

    - vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 

    - gebaseerd op de kosten van materialen en lonen op de dag van de offerte. 

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de

    orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de

    eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds

    bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

ANNULERING 

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te an-

nuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW.) als annuleringskosten in rekening gebracht,

onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

 

LEVERING 

1. Levering geschiedt ter onze keuze af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel. Lever-

    tijden worden bij benadering vastgesteld. 

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop over alle technische details over-

    eenstemming is verkregen en nadat alle tekeningen en andere noodzakelijke gegevens

    voor de uitvoering van het werk alsmede een (deel)betaling bij ons zijn binnengekomen. 

3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele

    tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren

    na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 

4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij

    aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de

    vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt

    hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet

    meer in behandeling genomen. 

5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk

    kunnen factureren. 

6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders

    is overeengekomen. 

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen

    of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan zij te hare beschikking opgeslagen,

    voor rekening en risico van de wederpartij.

 

TRANSPORT/RISICO 

1. Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van

    transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman

    bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich,

    Inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. 

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden

     slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te

     zullen dragen. 

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening

    te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

    Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden

    na retourzending in onbeschadigde staat.

 

OVERMACHT 

1. Onder "overmacht” wordt ten deze verstaan:

    elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor

    nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan

    worden verlangd. 

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de

    uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de

    overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een

    regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden

    gevolgen. 

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de

    betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende

    omstandigheid is gebleken. 

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan

    onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of

    uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigen-

    domsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe. 

2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte

    gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of

    beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en

    indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken

    uit hoofde van schending van deze garantie.

 

AANSPRAKELIJKHEID 

1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is. 

2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. 

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij

    niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,

    waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen,

    zowel bij de wederpartij als bij derden. 

4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het

    (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel

    waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 

5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij,

    zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden

    tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van

    samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

 

RECLAMES 

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons

    rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben

    bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen

    8 dagen na de factuurdatum. 

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde,

    respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door

    ons in behandeling genomen. 

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de

    overeengekomen prestatie te leveren. 

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings-

    verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke

    toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

 

GARANTIE 

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende 3 maanden

    na levering garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de

    zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan

    enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. De garantie

    beperkt zich uitsluitend door het repareren of vervangen van het door ons geleverde product,

    nadat dit product door ons franco is ontvangen en de storing door ons geaccepteerd is.

    Door ons ontvangen producten, die naar ons inzicht niet onder de garantie vallen, zullen door

    ons aan u ongerepareerd geretourneerd worden met opgave van reden. 

2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie

    verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent. 

3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op

    ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 

4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde

    derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 

5. Wederpartij dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek

     te herstellen. 

6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen

    partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot

    garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens over-

    eenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en

    werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

    Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de

    wederpartij, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst

    geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde

    terug te vorderen.

    Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.

    In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en

    volledig opeisbaar zijn.

2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening

    worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin

    strekken tot zekerheid voor een vordering van derde. 

3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook,

    verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die

    zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.

    De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie

    onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

BETALING 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of ver-

    rekening bij ons ten kantore te geschieden, of middels storting of overmaking op een door

    ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. 

    De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als

    betalingsdag aangemerkt. 

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele

    rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste

    openstaande facturen. 

3. Ingeval de wederpartij: 

 a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot

    surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar

    eigendommen wordt gelegd,

 b. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichtingen niet nakomt,

 c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn

     te voldoen,

 d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

     daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande

     vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben

     wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij

     de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op

     grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of

     ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op

     vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

4. Uitdrukkelijk uitgesloten is het recht van de wederpartij om eventuele vorderingen op ons

    te verrekenen.

 

RENTE EN KOSTEN 

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden,

    is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per

    (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de

    wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en

    procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te

    boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met

    inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

TOEPASSELIJK RECHT 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

 

GESCHILLEN 

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd

    worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voor-

    waarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,

    zowel van feitelijke al juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke

    rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter be-

    voegd is. 

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij

    de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om

    zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken. 

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als

    goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van

    de partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde

    scheidslieden te samen.

    De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig

    als scheidslieden zullen bepalen.

    Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen

    van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.